PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE
Säännöt suomeksi

Jakobstadsnejdens RC-flygare rf
Stadgar

Finskspråkig version av dessa stadgar är godkänd av Patent- och registerstyrelsens Föreningsregister 10.3.2005. P.g.a. registreringskostnader är föreningen registrerad som finskspråkig, fast verksamheten i praktiken är tvåspråkig. Nedanstående stadgar är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna.

1 § Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät ry, Jakobstadsnejdens RC-flygare rf och dess hemort är staden Jakobstad. och i dessa stadgar används benämningen förening.

Föreningens språk är finska. Protokoll samt övrig material kan skrivas också på svenska.

Föreningens verksamhetsområde är Jakobstad och dess omgivning.

2 § Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja modellflyghobby och därtillhörande hobbyverksamhet på föreningens verksamhetsområde.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • ordna faciliteter för modellflygning
 • arrangera modellflygevenemang, -tävlingar samt -kurser
 • bedriva informations- och PR-verksamhet
 • med förslag, begäran och initiativ fängsla myndigheternas och övriga samfunds uppmärksamhet på modellflyg samt aktivt påverka utvecklingen av modellflyg och införskaffande och skötsel av nödvändiga faciliteter och utrustning
 • publicera publikationer och videon inom modellflyg.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att

 • ta emot donationer och testamenten
 • äga för sin verksamhet nödvändiga utrustning och faciliteter
 • skaffa medel genom att anordna publika evenemang, insamlingar och lotterier samt förmedla utan vinst till modellflyg anhörande tillbehör och publikationer till sina medlemmar.

3 § Medlemskap

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte och som förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut.

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Föreningen iakttar stadgarna i de förbund, i vilka föreningen är medlem.

4 § Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5 § Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie- och understödande medlemmar.

Styrelsen har rätt att befria medlem att betala medlemsavgift, om han betydelsefyllt har främjat föreningens verksamhet eller uppfört btydelsefulla ekonomiska eller övriga handlingar.

6 § Styrlelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 3 andra ordinarie medlemmar samt en suppleant som alla utses vid årsmötet.

Verksamhetsperiod för styrelsens ordförande, ordinarie medlemmar samt suppleanten är två (2) år på det sättet, att hälften eller närmast hälften av ordinarie medlemmarna är årligen i tur att avgå. Efter första verksamhetsperioden väljs de som är i tur att avgå genom lottning.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Styrelsens uppgifter är speciellt att

 • förverkliga de beslut som gjorts vid årsmötet och föreningens möten
 • leda och utveckla föreningens verksamhet
 • ansvara för föreningens ekonomi
 • besluta fältavgift för användning av modellflygfältet
 • upphålla medlemsregister
 • göra verksamhets och ekonomiplan för följande verksamhetsår
 • sköta föreningens informationsverksamhet
 • kodkänna och utesluta medlemmar
 • välja och avsätta föreningens avlönade tjänsteman och överenskomma deras förmåner
 • avge bokslutet till revisorerna för revidering minst tre veckor före årsmötet

7 § De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande, tillsammans med sekreterare eller kassör. Namtecknare måste vara myndiga.

8 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

9 § Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i februari.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möte.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10 § Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev eller elpost till varje medlem till den adressen som medlem har angivit, eller med en annons i tidningen eller med en anmälning på föreningens anslagstavla.

11 § Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
 8. val av de styrlelsemedlemmar som är i tur att avgå och vart annat år val av styrelsens ordförande och suppleanten
 9. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
 10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.


5.5.2005 webmaster