PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE
Stadgar på svenska

Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät ry
Säännöt

Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri on hyväksynyt nämä säännöt 10.3.2005.

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät ry, Jakobstadsnejdens RC-flygare rf ja sen kotipaikka on Pietarsaaren kaupunki ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen kieli on suomi. Pöytäkirjoja ja muuta kirjallista materiaalia voidaan tuottaa myös ruotsinkielellä.

Yhdistyksen toimialueena on Pietarsaari ja sen lähiseutu.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lennokkiharrastusta ja muuta siihen liittyvää harrastustoimintaa yhdistyksen toiminta-alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen paikkoja lennokkiharrastukselle
 • järjestää lennokkitapahtumia, –kilpailuja ja –kursseja
 • harjoittaa tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kiinnittää ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota lennokkiharrastukseen sekä vaikuttaa omatoimisesti lennokkiharrastuksen kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 • julkaisee lennokkiaiheisia julkaisuja ja videoita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kalustoa ja kiinteistöjä
 • hankkia varoja järjestäen yleisötapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia sekä välittää jäsenilleen harrastukseen liittyviä tarvikkeita ja julkaisuja voittoa tuottamatta.

3 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistys noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta, jos hän on on tehnyt yhdistykselle huomattavia yhdistyksen toimintaa edistäviä tekoja tai taloudellisia tai muita palveluksia.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet tai lähinnä puolet varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
 • johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 • vastata yhdistyksen taloudesta
 • määrätä lennokkikentän käyttämisestä perittävä kenttämaksu
 • pitää jäsenluetteloa
 • tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sanomalehti-ilmoituksella tai yhdistyksen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja ja varajäsen joka toinen vuosi
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastaja ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


22.3.2005 webmaster